Statut

STATUT FUNDACJI 4 KROKI

 (z dnia 21 stycznia 2019 roku)

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nazwa Fundacji

 1. FUNDACJA 4 KROKI, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatorów: Beatę Moczkowską, Izabelę Nowaczyk i Aleksandrę Szyller aktem notarialnym Repertorium A Nr 7673/2017 sporządzonym przez notariusza Maję Ziółkowską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi w dniu 20. grudnia 2017 wraz ze zmianą wprowadzoną aktem notarialnym Repertorium A Nr 1158/2018 sporządzonym przez notariusza Izabelę Jankowską – Kmieć w Kancelarii Notarialnej w Łodzi w dniu 14. lutego 2018. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.   

2. Fundacja może używać nazwy skróconej FUNDACJA 4 KROKI oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.   

3. Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 2
Siedziba oraz teren działania Fundacji

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.   

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.   

3. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospoitej Polskiej.   

4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.   

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   

6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

§ 3
Czas trwania Fundacji

Fundację powołano na czas nieokreślony.

§ 4
Organ nadzorujący Fundację

Organem nadzorującym Fundację ze względu na jej cele określone w statucie jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent Miasta Łodzi.

§ 5
Odznaczenia

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery, certyfikaty, dyplomy oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6
Cele działania Fundacji

Celem fundacji jest kształtowanie empatycznej postawy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, jak również kształtowanie kultury rozwiązywania konfliktów uwzględniającej potrzeby wszystkich stron.   
1. Szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, w skrócie NVC) wg dr Marshalla Rosenberga jako filozofii życia.   
2. Rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, jakimi są mediacje wg idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, w skrócie NVC) oraz Kręgi Naprawcze (ang. Restorative Circle).   
3. Propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice, w skrócie RJ) jako alternatywy dla systemu sprawiedliwości karnej.   
4. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy słownej w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.   
5. Celami Fundacji są również:   
a) pomoc społeczna w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,   
b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,   
c) działalność charytatywna i dobroczynność,   
d) ochrona i promocja zdrowia,   
e) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,   
f) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka,   
g) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,   
h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,   
i) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,   
j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,   
k) działalność na rzecz kombatantów, weteranów i osób represjonowanych,   
l) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,   
m) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,   
n) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,   
o) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,   
p) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,   
q) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,   
r) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,   
s) wspieranie wolnotariatu,   
t) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,   
u) kultura fizyczna i sport,   
v) turystyka i krajoznawstwo,   
w) ekologia, ochrona środowiska i zwierząt.

§ 7
Formy realizacji celów Fundacji

1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:   
a) udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez,   
b) organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń opartych na idei NVC,   
c) prowadzenie kampanii edukacyjnych i społecznych mających na celu pogłębienie świadomości ludzi,   
d) działalność oświatową i edukacyjną,   
e) działalność wydawniczą,   
f) działalność naukową i badawczą,   
g) działalność promocyjną i informacyjną,   
h) działalność sportową i kulturalną,   
i) działalność stypendialną,   
j) działanie na rzecz dzieci, młodzieży, kobiet oraz grup marginalizowanych.   
k) działanie na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej,   
l) działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów i trenerów,   
m) działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów,   
n) udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej,   
o) konsultacje, udzielanie informacji, coaching i doradztwo,   
p) promowanie społecznie zaangażowanego biznesu,   
q) promowanie i organizacja wolnotariatu,   
r) promowanie i propagowanie idei Fundacji z wykorzystaniem Internetu,   
s) prowadzenie mediacji w oparciu o NVC i Kręgi Naprawcze,   
t) promowanie społecznie zaangażowanego biznesu,   
u) ochronę i promocja zdrowia,   
v) współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.

 

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 złotych (dwa tysiące złotych), z czego 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:    1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,5. działalności gospodarczej,6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.   

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.   

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.   

4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.   

5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych

§ 11
Prowadzenie działalności gospodarczej

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.   

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.   

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w.in. w zakresie:
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
32.12.ZProdukcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.ZProdukcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.ZProdukcja gier i zabawek
32.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.ZWydawanie książek
68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację
90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.ZDziałalność organizacji profesjonalnych

§ 12

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§ 13

1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.   
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów.   

2. Fundatorzy, działając w drodze uchwały, powołują pierwszy skład Zarządu. Uchwała zapada jednomyślnie. Do podjęcia uchwały wymagany jest udział wszystkich Fundatorów.   

3. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony   

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:   
a) złożenia pisemnej rezygnacji.   
b) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,   
c) śmierci członka Zarządu.   
d) odwołania przez pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków   

5. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu:   
a) dokonania istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,   
b) dokonania istotnych zaniedbań w prowadzeniu spraw Fundacji,   
c) działania na szkodę Fundacji.   

6. Odwoływania i powoływania członków Zarządu Fundacji dokonują jednomyślnie pozostali członkowie Zarządu. 

§ 15   

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.   

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:   
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,   
b) uchwalanie regulaminów,   
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,   
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,   
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,   
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,   
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.   
h) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia oddziałów, zakładów, filii, jednostek terenowych i innych jednostek organizacyjnych w kraju i zagranicą   
i) podejmowanie decyzji w sprawie ustanowienia odznak, medali honorowych, orderów oraz innych odznaczeń i o przyznaniu ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.   

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w drodze dialogu i konsensusu   

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie członkowie Zarządu e-mailowo, lub telefonicznie.   

5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.   

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.   

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.   

8. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów.   

9. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie niebędącej członkiem Zarządu w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

§ 16

Sposób Reprezentacji
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.   
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000 (pięć tysięcy złotych ) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

§17

Zmiana Statutu
1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. .    

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 18

Połączenie z inną fundacją
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.   

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.   

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19

Likwidacja Fundacji

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały   

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.   

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 20

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.    2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Łodzi  

Łódź, 21. stycznia 2019