Statut

STATUT FUNDACJI 4 KROKI

Postanowienia ogólne

§ 1
1. FUNDACJA 4 KROKI , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów: Beatę Moczkowską, Izabelę Nowaczyk i Aleksandrę Szyller aktem notarialnym Repertorium A Nr 7673/2017 sporządzonym przez notariusza Maję Ziółkowską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi w dniu 20. grudnia 2017 wraz ze zmianą wprowadzoną aktem notarialnym Repertorium A Nr 1158/2018 sporządzonym przez notariusza Izebelę Jankowską – Kmieć w Kancelarii Notarialnej w Łodzi w dniu 14. lutego 2018. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Łodzi
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest Łódź
3. Organem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent Miasta Łodzi.
4. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 3
1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
5. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§ 4
1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek i fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności,
3. Fundacja prowadzi w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
4. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
6. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.
7. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery, certyfikaty, dyplomy oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym  nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Misją fundacji jest: kształtowanie empatycznej postawy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, jak również kształtowanie kultury rozwiązywania konfliktów uwzględniającej potrzeby wszystkich stron.
2. Celami Fundacji są:
– szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, w skrócie NVC) wg dr Marshalla Rosenberga jako filozofii życia.
– rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, jakimi są mediacja wg idei Porozumienia bez Przemocy oraz Kręgi Naprawcze (ang. Restorative Circle)
– propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice, w skrócie RJ) jako alternatywy dla systemu sprawiedliwości karnej.
– przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy słownej w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.
– stwarzanie przestrzeni promujących życie bez przemocy oraz pokojowych metod rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się opartego na empatii.

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie idei Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz idei sprawiedliwości naprawczej, w szczególności:
– organizowanie i współtworzenie konferencji, wystąpień publicznych, publikacji i innych form wymiany myśli i inspiracji
2. Działalność edukacyjną, oświatową, wychowawczą, w tym również doskonalenie zawodowe, w szczególności:
– organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń opartych na idei NVC na wszystkich poziomach edukacji szkolnej
– edukowanie społeczeństwa w zakresie Porozumienia bez Przemocy:
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, spotkań, programów edukacyjnych w formie indywidualnej i grupowej
– edukacja kadry pedagogicznej i uczniów z zakresu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w poszanowaniu wszystkich stron konfliktu
– inicjowanie zmian w Systemie Edukacji poprzez propagowanie i wdrażanie systemu opartego na szacunku, partnerstwie i współpracy
– działania na rzecz pogłębienia wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów i trenerów
– wsparcie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie rozwoju umiejętności porozumiewania się, mediacji w oparciu o NVC i system Kręgów Naprawczych
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Promowanie społecznie zaangażowanego biznesu.
5. Działalność pokojową poprzez prowadzenie mediacji w oparciu o NVC i Kręgi Naprawcze.
6. Działalność naukową i badawczą.
7. Promocję dobrych praktyk.
8. Ochronę i promocja zdrowia.
9. Tworzenie miejsc wspierających realizację celów statutowych.
10. Współpracę z innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą.

§ 8
Sposoby realizacji celów mogą odbywać się w ramach nieodpłatnej działalności statutowej lub prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.Z Wydawanie książek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.10.Z Działalność prawnicza
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych

§ 10
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 złotych (dwa tysiące złotych), z czego 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
5. działalności gospodarczej,
6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,
7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

§ 13
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

Władze Fundacji

§ 14
1. Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tego organu.

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów.
2. Fundatorzy, działając w drodze uchwały, powołują pierwszy skład Zarządu. Uchwała zapada jednomyślnie. Do podjęcia uchwały wymagany jest udział wszystkich Fundatorów.
3. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji.
b. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
d. odwołania przez pozostałych członków Zarządu w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków
5. Członek Zarządu może zostać odwołany z pełnionej funkcji z powodu:
a. dokonania istotnego naruszenia prawa lub postanowień Statutu Fundacji,
b. dokonania istotnych zaniedbań w prowadzeniu spraw Fundacji,
c. działania na szkodę Fundacji.
6. Odwoływania i powoływania członków Zarządu Fundacji dokonują jednomyślnie pozostali członkowie Zarządu.

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
h) podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia oddziałów, zakładów, filii, jednostek terenowych i innych jednostek organizacyjnych w kraju i zagranicą
i) podejmowanie decyzji w sprawie ustanowienia odznak, medali honorowych, orderów oraz innych odznaczeń i o przyznaniu ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał . Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje w drodze dialogu i konsensusu
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie członkowie Zarządu e-mailowo, lub telefonicznie.
5. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
8. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
9. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie niebędącej członkiem Zarządu w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

Sposób Reprezentacji

§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.
2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 5.000 (pięć tysięcy złotych ) – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Zmiana Statutu

§18
1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 20
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Łodzi
Łódź, 14. luty 2018